Pot do srečnega partnerstva

z nasveti dr. Veronike Podgoršek
&

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE LJUBEZEN NA TERAPIJI

ORGANIZATORJA

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično št.: 5049130000,osnovni kapital 5.141.149,22 EUR, info@mladinska.com.

in

VenetiCOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično št.: 1545175000, info@veneti.com.

NAGRADE

  1. nagrada: svetovanje dr. Veronike Podgoršek v vrednosti 80,00 €, knjiga Ljubezen na terapiji, v vrednosti 24,94 € ter šest mesecev članstva na portalu Ona-on.com v vrednosti 86,25 €. Skupna vrednost 191,19 €.
  2. nagrada: paket knjig - Ljubezen na terapiji, v vrednosti 24,94 €, Kamor je šla, v vrednosti 11,99 €, Hiša v vrednosti 24,94 €, Genialna prijateljica v vrednosti 13,99 €, Prepovedana ljubezen, v vrednosti 15,99 € ter tri mesece članstva na portalu Ona-on.com v vrednosti 60,00 €. Skupna vrednost 151,85 €.
  3. nagrada: Knjiga Ljubezen na terapiji, v vrednosti 24,94 € in en mesec članstva na portalu Ona-on.com v vrednosti 31,25 €. Skupna vrednost 56,19 €.

Svetovanje dr. Veronike Podgoršek ter knjižne nagrade prispeva Mladinska knjiga Založba d.d., članstva na portalu Ona-on.com pa podjetje VenetiCOM, d.d.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive (razen članstvo na portalu Ona-on.com). V vrednosti razpisanih nagrad je že vštet DDV.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti . Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali nagrajenčevo davčno številko. V primeru, da nagrajenec davčne številke ne bo sporočil, mu nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo na spletni strani ljubezennaterapiji.com vpisali pravilen odgovor na nagradno vprašanje in vpisali svoj ime in priimek ter e-naslov, ter oddali spletni obrazec.

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje nagradne igre in da se z njimi strinja.

Organizatorja bosta v žrebanju upoštevala vse odgovore, ki bodo prejeti do 31. 8. 2017 do 24. ure.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbah Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Cankarjeva založba – Založništvo d.o.o. in VenetiCOM, d.d. ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega) v tej nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost ne morejo sodelovati v nagradni igri.

ŽREBANJE NAGRAJENCA

Tričlanska komisija bo naključno izžrebala 3 nagrajence, ki bodo prejeli nagrado. Žrebanje bo potekalo 5. 9. 2017 v prostorih Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci bodo razglašeni 5. 9. 2017 ter istega dne objavljen na spletni strani ljubezennaterapiji.com. Izžrebani nagrajenec je dolžan v roku 30 dni po objavi na naslov organizatorja mk.druzabninet@gmail.com posredovati podatke za izročitev nagrade (in sicer ime in priimek, naslov, ter davčno številko), v nasprotnem primeru izgubi pravico do nagrade. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo v navedenem roku po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame, najkasneje do 30. 10. 2017.

Po preteku tega datuma nagrajenec izgubi pravico do prevzema nagrade. Organizator nagradne igre nagrad, ki jih nagrajenci ne prevzamejo, ni dolžan podeliti.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da Mladinska knjiga Založba d.d., Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. in Cankarjeva založba – Založništvo d. o. o. ali njihovi pogodbeni obdelovalci ter soorganizator VenetiCOM, d.d. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, neposrednega trženja, proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki  za neomejeno časovno obdobje oz. do preklica njegovega soglasja ter posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  Vsak sodelujoči lahko kadar koli pisno ali po telefonu zahteva, da določena družba v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ali proučevanja njegovih nakupnih navad in posledično ciljanega trženja ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na svoje stroške.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizatorja ne nosita nobene odgovornosti niti ne sodelujeta v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizatorja ne prevzemata nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.facebook.com/Mladinskaknjiga, www.facebook.com/Radi.beremo, https://www.facebook.com/podcrtanke in ljubezennaterapiji.com ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizatorja ne nosita nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarjata za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči trpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

DOSTOPNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani ljubezennaterapiji.com.

REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu ljubezennaterapiji.com. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov info@mladinska.com ali pokličete na tel. št. 01 241 30 00.

Dr. VERONIKA PODGORŠEK

je znana terapevtka, specializirana za partnersko in družinsko svetovanje. Je doktorica znanosti iz zakonske in družinske terapije, kolumnistka in avtorica več knjig. Je tudi žena in mama treh deklic.

Brezplačen preizkusza vse nove uporabnike
do 31. 8. 2017!